Žemėtvarkos projektai

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai

formavimo ir pertvarkymo projektai

formavimo ir pertvarkymo projektai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektai rengiami tais atvejais, kai žemės sklypus reikia padalinti, atidalinti, sujungti ar atlikti jų perdalijimą. Taip pat norint pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat formuojant naujus žemės sklypus valstybinėje žemėje. Plačiau apie projektų rengimo eigą galima pasiskaityti čia

Formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami šiais atvejais:

 • kai  atliekamas žemės sklypo padalijimas, atidalijimas, sujungiami ar perdalijami keli sklypai;
 • kai teritorijai buvo parengtas detalusis planas, bet jame nebuvo nurodytos konkrečių žemės sklypų ribos (numatyti tik žemės sklypų formavimo principai);
 • kai pagal detaliuoju planu nustatytus reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas;
 • kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas;
 • kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti;


Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektai pradedami rengti pateikus šiuos dokumentus:

 1. Projektui suteiktas ŽPDRIS  sistemos Numeris.  Šis numeris gaunamas užpildžius prašymą (video) ir įkėlus sklypo planą  www.zpdris.lt  portale);
 2. Kadastrinių matavimų žemės sklypo planas , statinių išdėstymo schema.

Paslaugos atlikimo terminas 5-12 mėn.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Ūkininko sodybos vietai parinkti

Ūkininko sodybos vietai parinkti

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – specialiojo planavimo dokumentai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldas.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai pagal planavimo tikslą skirstomi į:

 • miškui įveisti ne miško žemėje;
 • ūkininko sodybos vietai parinkti;
 • ūkių vidinės žemėtvarkos;
 • kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas.


Projektai ūkininko sodybos vietai parinkti.
Statyba žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant jos paskirties yra leidžiama, jei statoma ūkininko sodyba ant ne mažesnio kaip 2 ha žemės sklypo (jei teritorijų planavimo dokmentuose nenumatytas mažesnis plotas).Taip pat pastaruosius 3 metus savininkas turi būti deklaravęs pajamas iš žemės ūkio veiklos, gali statyti vieną ūkininko sodybą (nuoroda į įstatymą ) Ūkininko sodybos statyba leistina tik tuomet, kai užsakomas kaimo plėtros projektas. Vykdant tokį projektą atliekamas sodybos vietos parinkimas, sodybos formavimas ir projektavimas. Tik tada gaunamas statybos leidimas ir galimas ūkininko sodybos statymas

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti rengiamas, kai:

 • parenkama vieta naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti);
 • parenkama vieta pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatams, kurie neturės bendros infrastruktūros (bendro kiemo, inžinerinių tinklų) su esama ūkininko sodyba.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai pradedami rengti pateikus šiuos dokumentus :

 1. Projektui suteiktas ŽPDRIS  sistemos Numeris.  Šis numeris gaunamas užpildžius prašymą (video) ir įkėlus sklypo planą  www.zpdris.lt  portale);
 2. Kadastrinių matavimų žemės sklypo planas ;
 3. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą;
 4. Sklypo topografinę nuotrauką (toponuotrauką) atliktą ne seniau nei prieš 1 metus (jei neturite galime parengti)

Paslaugos atlikimo terminas 5-12 mėn.


Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų miškui įveisti ne miško žemėje rengimo tikslai
– suformuoti žemės ūkio paskirties žemėje žemės ūkio naudmenų ir kitų žemės naudmenų plotus, kuriuose galima įveisti mišką. Rengiami atskirų žemės ūkio paskirties žemės sklypų arba šių sklypų grupių projektai miškui įveisti ne miško žemėje.

Miškai ne miško žemėje gali būti įveisiami:

 • mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemės ūkio naudmenų plotuose, atrinktuose pagal kriterijus;
 • žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumo balas ne didesnis kaip 32;
 • žemės ūkio naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumo balas didesnis kaip 32, jeigu miškas įveisiamas:
  • požeminio vandens, kraštovaizdžio rekreacinių išteklių, gamtinio karkaso, karstinio regiono apsaugos zonose, teritorijose erozijai sustabdyti bei kitose teritorijose atsižvelgiant į gretimų teritorijų ekologinį stabilumą ir miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas;
  • žemės ūkio naudmenų plotuose, įsiterpusiuose tarp miškų, vandens telkinių, prie kurių nėra privažiavimo;
  • apleistuose, kuriuose daugiau kaip penkerius metus neįdirbtuose, nešienaujamuose, nenuganomuose, taip pat besiribojančiuose su miškais, medžių ir krūmų želdiniais, pelkėmis ir pradėjusiuose savaime apaugti medžiais ir krūmais žemės ūkio naudmenų plotuose;
 • žemės ūkiui netinkamose ir nenaudojamose žemėse, kurios yra ne žemės ūkio naudmenų plotuose, pagal gamtines sąlygas ir teritorinį išsidėstymą tinkamuose miškams įveisti. Tai gali būti smėlynai, žvyrynai, eroduojami šlaitai, išgraužos, baigti eksploatuoti karjerai;
 • žemės ūkio paskirties ar kitos paskirties žemės sklypuose, esančiuose urbanizuotose teritorijose, kuriose pagal parengtus detaliuosius planus numatomas miškų įveisimas;
 • intensyvaus karsto teritorijos III ir IV grupių žemėje.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai pradedami rengti pateikus šiuos dokumentus:

 1. Projektui suteiktas ŽPDRIS  sistemos Numeris.  Šis numeris gaunamas užpildžius prašymą ir įkėlus sklypo planą  www.zpdris.lt  portale);
 2. Kadastrinių matavimų žemės sklypo planas , statinių išdėstymo schema.
 3. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą;
 4. Sklypo topografinę nuotrauką (toponuotrauką) atliktą ne seniau nei prieš 1 metus (jei neturite galime parengti)

Paslaugos atlikimo terminas 5-12 mėn.

Kaimo plėtros (ūkių vidinės) žemėtvarkos projektų rengimo tikslai – suplanuoti agroūkinius sklypus ir numatyti jų racionalų naudojimą (planuojamų žemės ūkio augalų sudėtį ir kaitaliojimą sėjomainose) atsižvelgiant į ūkio veiklos kryptis ir aplinkos apsaugos reikalavimus, taip pat suplanuoti kitas ūkio funkcionavimui reikalingas teritorijų tvarkymo priemones. Projektai rengiami atskiroms žemės ūkio paskirties žemės naudotojų (ūkių) žemėvaldoms. Planuojamai teritorijai be privačios savininko žemės gali būti priskiriami ir išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, gavus žemės nuomotojo sutikimą.